جواهری کشتی آرای
             www.Kashtiaray.com
            Info@Kashtiaray.com
    شعبه مرکزی : تهران 15 خرداد
    سرای سینا طبقه اول پلاک 40
  شماره تماس : 206 11 331-021

     شعبه روما : کامرانیه پلاک 34
                                 برج روما
 شماره تماس : 226 40 261-021
                     company profile

          
             جواهری زیبارای
            www.zibaray.com
           Info@Zibaray.com
       شعبه مرکزی : شهرک غرب
   بلوار ایران زمین خیابان مهستان
     مرکز تجاری گلستان واحد 172
  021-شماره تماس : 70 880 880